”Finally, we can unveil some great news that we have been looking forward to sharing!” CEO and owner Henning Pedersen informs.

Two years of intensive development work has finally been completed, and we are proud to announce that Scanmaster, which has so far only negotiated dosing solutions from other manufacturers, will in future also be a machine manufacturer of its own 2-component dosing and mixing machines for e.g. potting and encapsulation of electronics.

For many years, we have been selling machines from various European manufacturers for potting and encapsulation of electronics. The machines have been technically very diverse, both in terms of performance and maintenance. But unfortunately, some of them have also been of fluctuating quality.

Scanmaster cannot and will not associate its good name and reputation with such a product. So the idea was born to develop the ultimate machine for manual potting of electronics, namely ViScaMix.” Henning Pedersen tells.

ViScaMix

At first glance, the design of ViScamix’s streamlined and closed housing testifies to the fact that the machine really stands out from what is otherwise seen on the market.

A specially designed wheel and brake system ensures that the machine can be moved easily in production.

There are two 24 liter stainless steel material containers that work both with and without pressure. Thus, the materials, such as silicone, which absorb atmospheric air under pressure can also be processed.

If there is a need to evacuate (degassing) the materials in the containers, this is also possible with either a vacuum pump or Venturi valve, which can be selected and integrated elegantly inside the cabinet.

The vacuum pump or Venturi valve can also be used to fill the containers with material directly from the original buckets or drums. This avoids heavy lifting, inappropriate inhalation and contact with the materials, which are often harmful to health.

If there is a need to process the materials at a constant temperature, a heating fan can be chosen, which heats the entire cabinet inside.

Scanmaster has also specially developed a glass lid for the containers. These act as one large sight glass, which makes it easy to monitor what is happening down in the container.

In addition, electric stirrers can be selected to prevent sedimentation and precipitation of the materials.

The heart of the machine

 The ”heart” of the machine, the pumps, comes from Scanmaster’s German partner ViscoTec. ViscoTec’s unique ”endless” servo-driven eccentric screw pumps, in this case of the RD-EC type, dose pulsation-free and with extremely high precision.

The pumps consist of very few sub-components, and are incredibly easy to maintain, as the stator is practically the only wear part. This can be replaced in just 15 minutes, so the downtime on ViScaMix is virtually zero.

The pumps deliver up to approx. 600 ml mixed material per minute (at mixing ratio 1: 1 vol.)

Pump speed and shot sizes are entered in a small touch panel, but the operator can also freely choose to run the machine completely manually by activating either the handgun or a foot pedal.

Both pumps are also pressure monitored to ensure the highest possible metering and mixing quality.

The pumps are calibrated in the control system, and the timer included also makes sure that the pot life of the material does not expire, so that the material in the plastic mixing tube do not harden.

In a holder on the side of the machine, the mixer valve with its handle can be parked when not in use.

The mixer valve has 2.5 m of material hoses, which enables the operator to work flexibly with the machine.

Alternatively, the mixer valve can remain in the holder and thus be used to dispense mixed material portions as needed.

So far, we have not yet marketed ViScaMix, but simply ”aired” the news to individual core customers.

And we have to say that the interest is overwhelming and even before the official launch, orders have been placed from expectant customers, just as others have put in tickets for a demonstration.

And if that was not enough, ViScaMix has already led to another new innovation,” Henning Pedersen explains.

ViScaFeed

In the middle of the development phase, the idea for ViScaMix arose, a largely identical machine.

The name was ViScaFeed, and as the name suggests, this machine aims to ”feed” another system, in this case ViscoTec’s 2-component mixing head ViscoDuo-VM which is used for e.g. mechanical potting and encapsulation of electronics, either by means of robot or other type of portal solution.

ViScaFeed does not have its own control, but is controlled externally from the Viscotec controller ViscoDos-2K-VMP / VMP.

All other features from ViScaMix are repeated on ViScaFeed, however, pumps have been replaced with Viscotec’s somewhat larger VMP18 pumps, which like the ViscoDuo-VM mixing head are also based on ViscoTec’s unique ”endless” servo-driven eccentric screw pump principle, described above.

In order to be able to produce ViScaMix and ViScaFeed, Scanmaster has just had to expand the area by 2.5 times, so that they now have a total of 500 sqm.

Scanmaster has expanded the facilities  

In addition to the production area, there will also be space for a new showroom and expanded laboratory facilities.

We have very high expectations for what the future will bring with ViScaMix and ViScaFeed in the portfolio.

And we look forward to welcoming interested parties to a demonstration in our new facilities which is expected to be launched in early March” Henning Pedersen concludes.

Henning and Viscamix dispensing machine
Henning Pedersen and the new ViScaMix machine

Scanmaster – nu også producent af doseringsmaskiner

Endelig kan vi løfte sløret for en stor nyhed, som vi har glædet os til at dele!” oplyser Scanmasters adm. direktør og ejer Henning Pedersen.

To års intensivt udviklingsarbejde er omsider tilendebragt, og vi kan med stolthed meddele, at Scanmaster, som hidtidig kun har forhandlet andre producenters doseringsløsninger, fremover også bliver maskinproducent af egne 2-komponent doserings- og blandingsmaskiner til bl.a. indstøbning af elektronik.

Vi har igennem mange år forhandlet maskiner fra forskellige europæiske producenter til netop indstøbning af elektronik. Maskinerne har været teknisk meget forskelligartede, såvel ydelses- som vedligeholdelsesmæssigt. Men desværre har visse af dem også været af svingende kvalitet.

Det hverken kan eller vil Scanmaster lægge sit gode navn og rygte til så derfor opstod idéen til at udvikle den ultimative maskine til manuel indstøbning af elektronik, nemlig ViScaMix som navnet lyder.” fortæller Henning Pedersen.

ViScaMix

Allerede ved første blik vidner designet på ViScamix’s strømlinede og lukkede kabinet om, at maskinen virkelig skiller sig ud fra, hvad man ellers ser på markedet.

Et specialudviklet hjul- og bremsesystem bevirker at maskinen nemt kan flyttes rundt i produktionen.

Der er to 24 liters rustfri materialebeholdere som fungerer såvel med som uden tryk. Således kan de materialer, eksempelvis silikone, der optager atmosfærisk luft under tryk, også processes.

Hvis der er brug for at evakuere (degasse) materialerne i beholderne, er dette også muligt med enten en vakuumpumpe eller Venturiventil, som kan tilvælges og integreres elegant indeni kabinettet.

Vakuumpumpen eller Venturiventilen kan desuden anvendes til at fylde beholderne med materiale direkte fra original-spandene eller fadene. Således undgås tunge løft, uhensigtsmæssig indånding af og kontakt med materialerne, som oftest er sundhedsskadelige.

Er der behov for at forarbejde materialerne ved en konstant temperatur, kan der tilvælges en varmeblæser, som opvarmer hele kabinettet indvendigt.

Scanmaster har også specialudviklet et glaslåg til beholderne. Disse fungerer som ét stort skueglas, som gør det nemt at overvåge, hvad der sker nede i beholderen.

Derudover kan der tilvælges elektriske omrørere for at forhindre sedimentation og bundfældning af materialerne.

Maskinens hjerte

Maskinens ”hjerte”, pumperne, kommer fra Scanmasters tyske samarbejdspartner ViscoTec.

ViscoTecs unikke ”endeløse” servodrevne excentersnekkepumper, i dette tilfælde af typen RD-EC, doserer pulsationsfrit og med en ekstrem høj præcision.

Pumperne består af meget få delkomponenter, og er utrolig nemme at vedligeholde, i og med at statoren praktisk talt er eneste sliddel. Denne kan udskiftes på kun 15 minutter, så nedetiden på ViScaMix er stort set lig nul.

Pumperne leverer op til ca. 600 ml blandet materiale pr. minut (ved blandingsforhold 1:1 vol.)

Pumpehastighed og skudstørrelser indtastes i et lille touch-panel, men operatøren kan også frit vælge at køre maskinen helt manuelt ved aktivering af enten håndpistolen eller en fodpedal.

Begge pumper er endvidere trykovervågede for at tilsikre højest mulige støbekvalitet.

I styringen kalibreres pumperne, og timeren i denne holder desuden øje med at materialets potlife ikke udløber, så man undgår, at materialerne hærder i plastmikserrøret.

I en holder på maskinens side kan mikserventilen med dennes håndtag parkeres, når den ikke anvendes.

Mikserventilen har 2,5 m materialeslanger, som gør det muligt for operatøren at arbejde fleksibelt med maskinen.

Alternativt, kan mikserventilen blive i holderen og dermed anvendes til at tappe blandet materialeportioner efter behov.  

Vi har indtil videre endnu ikke markedsført ViScaMix, men blot ”luftet” nyheden over for enkelte kernekunder.

Og vi må sige, at interessen er overvældende og allerede inden den officielle lancering, er der blevet placeret ordrer fra forventningsfulde kunder, ligesom andre har lagt billet ind på en demonstration.

Og som om dette ikke var nok, så har ViScaMix allerede fået en ”lillebror”!” forklarer Henning Pedersen.

ViScaFeed – en lillebror til ViScaMix 

Midt i udviklingsfasen opstod idéen til en ”lillebror” til ViScaMix, en stort set identisk maskine hvor de fleste komponenter kan genanvendes.

Navnet blev ViScaFeed, og som navnet antyder, har denne maskine til formål at ”føde” et andet system, i dette tilfælde ViscoTec’s 2-komponent mikserhoved ViscoDuo-VM som anvendes til maskinel indstøbning af elektronik vha. robot eller anden form for portalløsning. 

ViScaFeed har ingen egen styring, men styres eksternt fra ViscoTec controlleren ViscoDos-2K-VMP/VMP.

Alle andre features fra ViScaMix går igen på ViScaFeed, vis pumper dog er erstattet med ViscoTecs noget større VMP18 pumper, som i lighed med ViscoDuo-VM mikserhovedet ligeledes er baseret på ViscoTecs unikke ”endeløse” servodrevne excentersnekkepumpe princip, beskrevet ovenfor.  

Scanmaster udvider arealet 

Scanmaster har for at kunne producere ViScaMix og ViScaFeed netop måttet udvide arealet med 2,5 gang, så de i alt nu råder over 500 kvm.

Udover produktionsområdet bliver der også plads til et nyt showroom og udvidede laboratoriefaciliteter.  

Vi har meget høje forventninger til, hvad fremtiden vil bringe med ViScaMix og ViScaFeed i porteføljen.

Og vi glæder os til at byde interesserede velkommen til en demonstration i vores nye faciliterer som forventes taget i brug i begyndelsen af marts.” afslutter Henning Pedersen.

SCANMASTER 
Scanmaster er Skandinaviens mest udviklings- og serviceorienterede producent og leverandør af unikke doseringsløsninger til ethvert industrielt behov i rette tid og kvalitet.

Du har behovet, vi har løsningen!

www.scanmaster.se